Văn bản pháp lý Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Thị trấn Chờ

Khu do thi dang cap hoan chinh va hien dai nhat Bac Ninh

QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT CỦA DỰ ÁN

Quy mô Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Thị trấn Chờ
Tổng diện tích đất lập quy hoạch: khoảng 495,8ha
Quy mô dân số khoảng: 49.000 người
Được chia làm 2 phân khu: phân khu A ( khoảng 246 ha), phân khu B ( khoảng 249,8ha )
Tính chất:
Là Khu đô thị mới có những khu chức năng như sau:
Đối với cấp liên Vùng:
+ Khu trung tâm dịch vụ thương mại, tổ chức sự kiện, công viên cây xanh và vui chơi giải trí,
mua sắm lớn nhằm khai thác tiềm năng kinh tế trên hành lang QL18 kết nối sân bay Nội Bài
và Cảng biển Cái Lân, QL 3 Hà Nội – Bắc Ninh – Thái Nguyên;
+ Khu trung tâm đầu mối giao thông khu vực phía tây của đô thị Bắc Ninh.
Đối với cấp Vùng: có khu trung tâm dịch vụ thương mại phục vụ các Khu và Cụm công nghiệp
huyện Yên Phong; Khu trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, dịch vụ thương
mại phát triển trung tâm vùng huyện Yên Phong;
+ Đối với cấp đô thị:
Những khu chức năng khác cấp khu ở, nhằm tạo môi trường sống chất lượng cao.

Khu do thi dang cap hoan chinh va hien dai nhat Bac Ninh

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

• Công văn 540/UBND-XDCB, ngày 30/03/2012 về việc khảo sát địa điểm lập quy hoạch
phân khu khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 236/QĐ-SXD, ngày 30/12/2014 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu
đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 249/QĐ-UBND, ngày 24/03/2015 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286, đoạn từ thị trấn Chờ
đến cầu Đò Lo (Km13+91,89 đến Km17+78,6) huyện Yên Phong theo hình thức Hợp
đồng xây dựng-chuyển giao (BT).
• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số: 21.1.2.1.000 575, ngày 11/05/2015.
• Quyết định 1283/QĐ-UBND, ngày 25/06/2015 về việc thành lập hội đồng bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ
phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 340/QĐ-SXD, ngày 20/11/2015, về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu
đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong.
• Công văn 3882/CV-VNPT-KTĐT, ngày 06/07/2016, về việc thỏa thuận cung cấp dịch
vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin cho dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn
Chờ, huyện Yên Phong.

• Công văn 318/TTN-KHKT, ngày 06/07/2016, về việc thỏa thuận cấp nước sinh hoạt cho
Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ, huyện Yên Phong.
• Công văn 1146/PCBN-P4, ngày 07/07/2016, về việc thỏa thuận cấp điện cho Khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Công văn số: 983/SGTVT-QLHTGT, ngày 13/07/2016, về việc thỏa thuận vị trí đấu nối
đường vào dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A, huyện Yên
Phong với ĐT.286.
• Tờ trình số: 85/TTr-BXD, ngày 08/11/2016, về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
• Quyết định số: 3115/QĐ-BTNMT, ngày 30/12/2016, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường của Dự án “Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ-phân khu A,
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
• Quyết định số: 302/QĐ-TTg, ngày 08/03/2017 về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô
thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

• Quyết định số: 319/QĐ-UBND, ngày 20/03/2018, Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ, phân khu A-Khu 3 (giai đoạn 1 phần
hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng
cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp
đồng BT.
• Quyết định số: 5317/QĐ-UBND, ngày 14/06/2018, về việc phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 1).
• Quyết định số: 2255/QĐ-UBND, ngày 08/03/2019, về việc phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 2).